Thư viện tỉnh Bình Phước
Giờ hoạt động: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 đến thứ 7)

Cơ cấu tổ chức


Thư viện thành phố có trụ sở riêng với diện tích 52m2 là nơi lưu trữ bảo quản sách báo và phục vụ khoảng 30 chỗ ngồi cho bạn đọc đến với thư viện. Có 02 viên chức quản lý thư viện đều đạt chuẩn và phù hợp với vị trí việc làm.

  • Trưởng bộ phận thư viện có 01 đ/c phụ trách chung thực hiện các nhiệm vụ của thư viện
  • Một cán bộ phụ trách quản lý sách, báo và phục vụ bạn đọc